Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin -tutkimushanke (2015-2016)

Eteva osallistui vuosina 2015–2016 Kansaneläkelaitoksen rahoittamaan tutkimushankkeeseen, joka toteutettiin tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankkeen lähtökohtana oli, että kuntoutujan osallisuus omaan kuntoutumisprosessiin edistää ja motivoi kuntoutujaa muutokseen. Yksilölliset ja omaa arkea tukevat tavoitteet suuntaavat kuntoutumista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden erilaisen kuntoutujaryhmän tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden seurantaa. Vertailtavat kuntoutujaryhmät olivat

1. 20 Etevan kehitysvammapsykiatrian yksiköiden asiakasta, joilla on monimuotoisia, usein käyttäytymisen hallinnan ongelmia

2. 20 Keski-Suomen keskussairaalan (KSSHP) vaativan kuntoutuksen osaston akuutisti sairastunutta potilasta, jotka tarvitsevat moniammatillista kuntoutusta. 

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksella haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin:

1) Millaista kuntoutujan osallisuus on tavoitteiden asettamisessa?

2) Mitkä tekijät edistävät kuntoutujan osallisuutta tavoitteenasettamisprosessissa?

3) Miten tavoitteet tulevat saavutetuksi?

4) Millaiset tekijät liittyvät tavoitteiden saavuttamiseen? 

5) Miten kaksi erilaista kuntoutujaryhmää ovat samanlaisia ja erilaisia tavoitteenasettamisprosessissa ja tavoitteen saavuttamisessa? 

6) Miten GAS-menetelmä toimi ammattilaisten näkökulmasta tavoitteita asetettaessa?

Goal attainment scaling eli GAS on tavoitteenasettamisen menetelmä, jossa määritellään yksilölliset, kuntoutujalähtöiset tavoitteet. GAS-menetelmässä oleellista on kuntoutujan ja ammattilaisen asiantuntemuksen yhdistäminen ja toimiminen kumppanuussuhteessa. Ammattilaiset kokivat GAS-menetelmän käyttämisen aluksi vaikeaksi, mutta harjoittelun myötä sen käyttö alkoi sujua.

Hankkeen havainnot

Hankkeessa havaittiin, että kuntoutujan osallistaminen vaatii opettelua ja sitoutumista niin kuntoutujilta, yksittäisiltä ammattilaisilta kuin myös työyhteisöltä ja organisaatiolta. Erityistä osaamista vaativassa palvelussa asiantuntijanäkökulma vie herkästi liikaa tilaa asiakkaan omalta näkemykseltä. 

Asiakkaille osallisuuden lisääntyminen oli merkityksellinen kokemus, joka syntyi kuulluksi tulemisesta, mahdollisuudesta vaikuttaa omiin asioihin ja vastuun ottamisesta omasta elämästä. Tärkeää oli saada uusia kokemuksia ja erityisesti kokemuksia normaaliudesta. Kuntoutujan osallisuutta edistivät mm. kuntoutujan ja ammattilaisten välinen luottamuksellinen suhde sekä ammattilaisten taito käyttää GAS-menetelmää ja työskennellä yksilölähtöisellä tavalla.

Loppuraportti ja loppuseminaari

Hankkeen loppuraportti ilmestyy Kelan julkaisusarjassa vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeen loppuseminaarissa 7.11.2016 esitellään hankkeen tuloksia tarkemmin. Seminaaria voi seurata verkossa: http://gerocenter.fi/ajankohtaista/ajankohtaistaloppuseminaari-kuntoutuja-omien-tavoitteidensa-laatijana/ 

Lisätietoja

Tutkija Maarit Karhula, Mikkelin ammattikorkeakoulu, maarit.karhula(at)mamk.fi

Kehittämispäällikkö Marketta Salminen, p. 040 304 7065, marketta.salminen(at)eteva.fi

© 2012 Eteva Käyttöehdot